Augustis 2022 avaneb toiduaine- ja joogisektorile toetus seadmetesse ja ehitusse investeerimiseks

Augustis 2022 avaneb toiduaine- ja joogisektorile toetus seadmetesse ja ehitusse investeerimiseks

Toetuse  eesmärgiks on põllumajandustoodetele lisandväärtuse andmine ja põllumajandustoodete töötlejate konkurentsivõime suurendamine. Toetuse näol on tegu regionaalabiga. Toetust taotlev ettevõte võib asuda nii maal kui linnas.

Kui palju ja milleks?

Toetust antakse seadmetesse ja ehitistesse tehtavate investeeringute katteks kuni 700 000 eurot ettevõtte kohta töötlemise ja/või turustamise eesmärgil. Toetuse määr on kuni 40%. Alates 2022.a saavad mikro- ja väikeettevõtjad taotleda ka üksnes turustamiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks (näiteks vaid pakkemasina soetus või laohoone ehitus).

Kes saab taotleda?

1) Väikese suurusega ettevõtja, kelle taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta põhitegevusala oli EMTAK C10 või 11 (toiduainete ja jookide tootmine) välja arvatud kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine, või joogitootmine (EMTAK-i jao C alajagu 11). Väikesteks ettevõtjateks loetakse need ettevõtjad, mis annavad viimase majandusaasta aruande põhjal tööd vähem kui 50 inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot. Mikroettevõtjateks loetakse need ettevõtjad, kes annavad tööd vähem kui 10 inimesele ja kelle aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot.

2) Toetust võib taotleda ka mikroettevõtjast taotleja, kelle põhitegevusala taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal ei olnud toiduainete- ja joogitootmine ja kes on vähemalt kaks taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastat tegelenud nimetatud toodete, välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustoodete tootmisega ning kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu koos või eraldi ületas mõlemal majandusaastal 14 000 eurot ning moodustas mõlemal majandusaastal üle 50 protsendi kogu müügitulust;

Ehitise puhul on taotlemisel vaja ehitise kohta ehitusluba, kui see on nõutav ehitusseaduse kohaselt. Ehitis ja selle alune maa peab olema taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA viimasest väljamaksest.

Kai Krashevski

Toetusvaldkonna juht

E-post: kai.krashevski@excedea.com

Telefon: +372 56 477 546

References from the field

Excedea team performed professionally and with genuine commitment in our project. They were able to achieve the goals that were set for the project.

Jusu Toivonen, CEO, Pyhätunturi Oy


We are indeed grateful for being selected by the EU considering the tough competition. There is a significant unmet need for the treatment of these diseases and we have first-in-class potential. Excedea added one of their core capacities to make us win – a convincing narrative.

Einar Pontén, CEO, Lipum