Cialis is a prescription medication used to treat erectile dysfunction. It belongs to a class of medications called phosphodiesterase type 5 inhibitors. Cialis works by relaxes muscles and increases blood flow to certain areas of the body. Cialis is available as a tablet, and should be taken 30 minutes to an hour before sexual activity. Cialis kopen online from several reputable pharmacies. However, it is important to note that Cialis must be prescribed by a doctor, and it is not available without a prescription. In addition, Cialis should not be taken with certain other medications, so it is important to speak with a healthcare provider before starting any new medication. Cialis is a safe and effective medication for many men, and has helped millions of men around the world overcome erectile dysfunction.

Ministeerium valmistab ette toetust Ida-Viru ettevõtetele 500 000 eurot | Excedea

Ministeerium valmistab ette toetust Ida-Viru ettevõtetele 500 000 eurot

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on välja töötamas väikeettevõtlustoetuse meedet Ida-Virumaal tegutsevatele (ja alustavatele ettevõtetele), eeldatav toetussumma on kuni 500 000 EUR

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on välja töötamas uut toetusmeedet seoses kliimaneutraalsusele üleminekust tulenevale väljakutsele ja arenguvajadusele Ida-Virumaal. Hetkel on meetme täpsemad tingimused veel välja töötamisel ja Excedea on lubanud anda ministeeriumile tagasisidet oma klientide huvi ja vajaduste osas, et aidata seeläbi kaasa meetme kujundamisele tegelikule vajadusele toetudes. Eeldatav toetuse avanemise aeg on sügisel 2022 ning toetus on mõeldud mitmetele sihtgruppidele (nt tööstus, turism jne).

Palun täida lühike küsimustik kui oled meetmest huvitatud

Esialgne meetme raamistik

Tegevuse keskmes on VKE-de võimekuse kasv struktuur- ja inimkapitali kasvatamise kaudu loomaks suurema lisandväärtusega töökohti ning samuti suurema lisandväärtusega ja/või ringmajanduse põhimõtteid järgivaid tooteid, teenuseid, protsesse ja tehnoloogiaid, mis on tööhõive säilitamise ning pikaajalise konkurentsivõime hoidmise ja suurendamise eeldus. Ringmajanduse edendamist toetab ka hoonete taaskasutamine uutes funktsioonides.

Meetme eesmärk on Ida-Virumaal tegutsevate VKE-de mitmekesistamine ja ümberkorraldamine ning uute ettevõtete loomine, suurendamaks pikaajalist konkurentsivõimet uuenduslike, ringmajanduse põhimõtetele vastavate ning suurema lisandväärtusega toodete, teenuste, tehnoloogiate ja protsesside väljatöötamise kaudu.

Toetatavad tegevused:

  • investeeringud väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetesse, sh majanduse mitmekesistamine ja ümberkorraldamine
  • investeeringud uute ettevõtete loomisse
  • investeeringud teadusesse ning innovatsiooni ja kõrgtehnoloogiale ülemineku edendamine
  • investeeringud taskukohase puhta energia tehnoloogia ja taristu kasutuselevõttu, kasvuhoonegaaside heite vähendamisse, energiatõhususse ja taastuvenergiasse
  • investeeringud digitaliseerimisse
  • investeeringud ringmajanduse edendamisse jäätmete vähendamise kaudu, sh jäätmetekke vältimine, ressursitõhusus, korduskasutamine, parandamine ja ringlussevõtt

Eeldatav toetussumma on 30 000 – 500 000 eurot ja eeldatavad toetusmäärad:

  • 45% (tõhus koostöö kuni 60%) väikese suurusega ettevõtjale
  • 35% (tõhus koostöö kuni 50%) keskmise suurusega ettevõtjale

 

(Allikas)

 

 

References from the field

As a result of Excedea market analysis, we have found a strategic partner and now have a new growing business in the market that we targeted.

Panu Riikonen, CEO, Uniqair Oy


During the project, Excedea offered solutions to improve the success of the project. Feedback from the participants was very positive related to Excedea team's expertise in the field as well as communication and presentation skills.

Regina Raukas, Executive Officer, Economic Affairs and Communication, Estonian Ministry