Cialis is a prescription medication used to treat erectile dysfunction. It belongs to a class of medications called phosphodiesterase type 5 inhibitors. Cialis works by relaxes muscles and increases blood flow to certain areas of the body. Cialis is available as a tablet, and should be taken 30 minutes to an hour before sexual activity. Cialis kopen online from several reputable pharmacies. However, it is important to note that Cialis must be prescribed by a doctor, and it is not available without a prescription. In addition, Cialis should not be taken with certain other medications, so it is important to speak with a healthcare provider before starting any new medication. Cialis is a safe and effective medication for many men, and has helped millions of men around the world overcome erectile dysfunction.

Prognoositavalt 2022. a. I poolaastal avaneb Ida-Viru suurinvesteeringute toetus rõhuasetusega tööstussektorile | Excedea

Prognoositavalt 2022. a. I poolaastal avaneb Ida-Viru suurinvesteeringute toetus rõhuasetusega tööstussektorile

Prognoositavalt 2022. a. I poolaastal avaneb Ida-Viru suurinvesteeringute toetus rõhuasetusega tööstussektorile

Toetuse eesmärgiks on Ida-Viru piirkonna majanduse mitmekesistamine ehk eri valdkondade arengu toetamine uute töökohtade loomiseks ning seeläbi põlevkivisektori osakaalu vähenemisest tulenevate majanduslike mõjude leevendamiseks Õiglase Ülemineku Fondi vahenditest (ÕÜF). ÕÜF on ühtekuuluvuspoliitika uus rahastamisvahend, mille eesmärk on toetada piirkondi, mis seisavad silmitsi kliimaneutraalsusele üleminekust tulenevate tõsiste sotsiaal-majanduslike probleemidega. Toetus on alles välja töötamisel ning selle tingimused võivad mõnevõrra muutuda. Toetuse avamise aeg sõltub Euroopa Komisjonilt heakskiidu saamise ajast.

Kui palju ja milleks?

Minimaalne võimalik toetussumma on 500 000 eurot ning maksimaalse toetussumma kujunemine sõltub mitmest eri tegurist. Projekt loob või säilitab toetusskeemis kirjeldatud viisil töökohti — minimaalselt 5 töökohta.

  • toetust antakse kuni 100 000 eurot ühe Ida-Viru maakonnas loodava töökoha eest, kui loodavate töökohtade ülene keskmine brutokuupalk ületab EMTAK 2008 kahekohalise numberkoodiga tegevusvaldkonna, milles projekti ellu viiakse, Eesti keskmist brutokuupalka.
  • toetust antakse kuni 200 000 eurot ühe Ida-Viru maakonnas loodava töökoha eest, kui loodavate töökohtade ülene keskmine brutokuupalk on vähemalt võrdne toetuse määruses nimetatud sihttaseme toodud sihttaseme ja koefitsiendi 1,2 korrutisega.

Toetust saab küsida seadmete soetuseks, ehituseks, teadus- ja arendustegevuseks, kui see toetab tootmise käivitamist (maksimaalselt kuni 3 milj. €,  toetuse määr 25-100% sõltuvalt ettevõtja suurusest ja kas projekt hõlmab nn tõhusat koostööd), koolitusabi ( kuni 300 000 €, toetuse määr 50%) ja vähese tähtsusega abi (kuni 200 000 eurot €, toetuse määra 80% – infrastruktuuri arenduskuludeks: näiteks võrguühendused, projekteerimine jms).

Seadmete soetus ning ehitustegevus läheb regionaalabi alla, mille puhul toetuse määrad on suurettevõtjal 25%, keskmisel ettevõtjal 35% ning väikeettevõtjal 40%.

Üle 50 miljoni suuruse toetuse puhul toimub toetuse arvutus konkreetse valemi alusel, mis täpsustatakse toetuse määruse kinnitamisel.

Kes saab taotleda?

Toetust antakse nii olemasolevatele ettevõtetele kui uutele ettevõtetele, kelle projektid on järgmistest valdkondadest: mäetööstus, töötlev tööstus, elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (regionaalabi puhul välistatud, toetatav juhul, kui tuua sisse grupierandmääruse artikkel 41), veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus, info ja side, kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus.

ÕÜF toetab sealhulgas ka selliste tegevuste elluviimist, mis aitavad säilitada olemasolevaid töökohti. Samas fossiilsete kütustega seotud tegevused ei ole toetatavad (v.a kui toimub 100% üleminek taastuvenergeetikale).

Kui antud toetus haakub Sinu ettevõtte vajadustega ning sooviksid kasutada meie abi toetuse taotlemisel, siis anna endast märku juba nüüd, kuna tegu on mahukate projektidega:

 

Kai Krashevski
Assotsieerunud partner
E-post: kai.krashevski@excedea.com
Telefon: +372 56 477 546

References from the field

Excedea differs from many other consulting companies in their thoroughness in market research but also in the way they assist their client in the implementation, and push them to create success.

Siv Chalin, CEO, Docrates Oy


We are very pleased with Excedea services: the process of compiling the application documents was coordinated very well, and everything went smoothly. The result was positive.

Eero Lass, CEO, Kikas OÜ