Septembris 2021 avaneb keskmistele ja suurtele toidu- ja joogitootjatele toetus kuni 3 miljonit eurot

Septembris 2021 avaneb keskmistele ja suurtele toidu- ja joogitootjatele toetus kuni 3 miljonit eurot

Toetuse Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks eesmärgiks on põllumajandustoodetele lisandväärtuse andmine ja põllumajandustoodete töötlejate konkurentsivõime suurendamine. Toetuse näol on tegu regionaalabiga. Toetust taotlev ettevõte võib asuda nii maal kui linnas.

Kui palju ja milleks?

Toetust antakse seadmetesse ja/või ehituseks tehtavate investeeringute katteks kuni 3 000 000 eurot ettevõtte kohta. Toetuse määr on kuni 25-35% olenevalt ettevõtte suurusest. Toetustaotlusi saab esitada 22.-29. september.

Kes saab taotleda?

Ettevõtte põhitegevusalaks (EMTAK) on taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal toiduainete tootmine (EMTAK-i jao C alajagu 10) või joogitootmine (EMTAK-i jao C alajagu 11), välja arvatud kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK-i jao C alajagu 102).

Keskmise suurusega ettevõtjate kategooriasse kuuluvad ettevõtjad, kellel on vähem kui 250 töötajat ja kelle aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot.

Suurettevõtjaks loetakse antud meetme määruse tähenduses ettevõtjat, kellel oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal alla 750 töötaja (koos partner- ja sidusettevõtjatega) ja kelle müügitulu nimetatud majandusaastal oli alla 200 miljoni euro.

Ehitise puhul on taotlemisel vaja ehitise kohta ehitusluba, kui see on nõutav ehitusseaduse kohaselt. Ehitis ja selle alune maa peab olema taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA viimasest väljamaksest.

Kai Krashevski
Toetusvaldkonna juht
Tel: + 372 56 477 546

References from the field

We are indeed grateful for being selected by the EU considering the tough competition. There is a significant unmet need for the treatment of these diseases and we have first-in-class potential. Excedea added one of their core capacities to make us win – a convincing narrative.

Einar Pontén, CEO, Lipum


We are very pleased with Excedea services: the process of compiling the application documents was coordinated very well, and everything went smoothly. The result was positive.

Eero Lass, CEO, Kikas OÜ